icon-menu
 

NAŠE PRAVIDLA

Vnitřní řád zdravotnického zařízení

Provozovatel: MUDr. Jana Šrámková, poskytuje specializovanou ambulantní péči v oboru otorinolaryngologie

Zdravotnický personál: Monika Millichová – sestra v ORL ambulanci,
Miloslava Drahošová – sestra v ordinaci biostimulačního laseru

Práva pacienta

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo

Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu či poskytované zdravotní služby.

Nezletilý pacient a pacient zbavený nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům, mají právo na přítomnost zákonného zástupce.

Pacient se smyslovým postižením, má právo na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem ve zdravotnickém zařízení, vše za podmínek, které stanoví ošetřující lékař a pokud nenaruší přítomnost těchto osob, nebo asistenčního psa poskytnutí zdravotních služeb, nebo práva a soukromí dalších pacientů.

Povinnosti pacienta

Při poskytování zdravotních služeb je pacient povinen

Chovat se dle zásad slušného chování, dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke všem zdravotnickým pracovníkům i dalším zaměstnancům poskytovatele a řídit se jejich pokyny, stejně tak k ostatním pacientům. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonné zástupce, popřípadě osoby doprovázející pacienta.

Objednat se k vyšetření, či konzultaci osobně nebo telefonicky mezi 7,00 a 8,00, mimo středu a pátek. Možnost on-line objednání je na webových stránkách ordinace v sekci Objednání.
Na kontrolní prohlídky objednává pacienty zdravotní sestra při návštěvě ordinace. Ošetření bolestivých onemocnění provádí lékař zpravidla na začátku pracovní doby tj. do 9,00 hodin, ve středu mezi 12,00-13,00 hod. Dle aktuálního stavu pacienta i v čase vyhrazeném pro objednané pacienty.

Dostavit se k vyšetření včas.
Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání není dogmatem, na které vzniká nárok.

Předem se omluvit, osobně nebo telefonicky, pokud se na objednaný termín nemůže dostavit, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Informovat o zdravotním stavu ošetřujícího zdravotnického pracovníka pravdivě, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

Oznámit změny osobních údajů, zdravotní pojišťovny, bydliště, telefonního čísla.

Zabezpečit si péči o nezletilé, kterým není zdravotní péče poskytována, pokud se s nimi na ošetření dostavil, a to po celou dobu poskytování zdravotní péče.

GDPR

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Správce MUDr. Jana Šrámková, se sídlem Generála Závady 116, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 75131455, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.
Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.
Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.
Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Vnitřní řád

Čekání na vyšetření

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku do konce ordinační a provozní doby. Ta je zveřejněna u vstupu do ordinace.
Při vstupu do čekárny se přihlásí v zařízení EVIPA svou kartou zdravotního pojištění, nebo jiným platným dokladem.
Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty.
Je zakázáno ničit a odnášet zařízení všech prostor zdravotního střediska.

Pořadí vyšetření

Vám po konzultaci s lékařem, sdělí zdravotní sestra, na základě dotazem zjištěných potíží. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu minimalizovat. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase na který byli objednáni. Musíme však dbát na zdravotní stav pacientů a neodkladnou péči poskytnout přednostně.

Vyšetření

Probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Zdravotní služba je pacientovi poskytnuta pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Úhrada služeb

Péči hrazenou ze zdravotního pojištění čerpá pacient na základě předložení průkazu zdravotního pojištění. Pokud neprokáže svou totožnost a platnost zdravotního pojištění, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout, případně může za poskytnuté služby požadovat úhradu v hotovosti. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné péče. Poskytujeme i služby, které nejsou z tohoto systému hrazeny. Jejich cenu sdělí lékař pacientovi před jejich poskytnutím.
Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb dle platného ceníku, který je na požádání k dispozici v ordinaci.

Důvodem k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi je závažné omezení práv ostatních pacientů, úmyslné a soustavné porušování navrženého léčebného postupu, opakovaná neomluvená absence, nerespektování pokynů zdravotnických pracovníků, nebo porušování vnitřního řádu. V tomto případě je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn pacienta, případně jeho doprovod ze zdravotnického zařízení vykázat. U nezletilých osob odpovídají za plnění vnitřního řádu jejich zákonní zástupci.

Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.