MUDr. Jana Šrámková
ORL Vysoké Mýto

Naše pravidla

Vnitřní řád zdravotnického zařízení

Provozovatel: MUDr. Jana Šrámková, poskytuje specializovanou ambulantní péči v oboru otorinolaryngologie

Zdravotnický personál: Monika Millichová – sestra, Anna Kučírková – sestra

 

Při poskytování zdravotních služeb má pacient právo

Na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.

Srozumitelný způsob informací o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, klást doplňující otázky týkající se zdravotního stavu či poskytované zdravotní služby.

Nezletilý pacient a pacient zbavený nebo omezený ve způsobilosti k právním úkonům, mají právo na přítomnost zákonného zástupce.

Pacient se smyslovým postižením, má právo na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem ve zdravotnickém zařízení, vše za podmínek, které stanoví ošetřující lékař a pokud nenaruší přítomnost těchto osob, nebo asistenčního psa poskytnutí zdravotních služeb, nebo práva a soukromí dalších pacientů.

Při poskytování zdravotních služeb je pacient povinen

Chovat se dle zásad slušného chování, dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů ve vztahu ke všem zdravotnickým pracovníkům i dalším zaměstnancům poskytovatele a řídit se jejich pokyny, stejně tak k ostatním pacientům. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonné zástupce, popřípadě osoby doprovázející pacienta.

Objednat se k vyšetření, či konzultaci osobně nebo telefonicky mezi 7,00 a 8,00, mimo středu a pátek. Možnost on-line objednání je na webových stránkách ordinace v sekci Objednání.
Na kontrolní prohlídky objednává pacienty zdravotní sestra při návštěvě ordinace. Ošetření bolestivých onemocnění provádí lékař zpravidla na začátku pracovní doby tj. do 9,00 hodin, ve středu mezi 12,00-13,00 hod. Dle aktuálního stavu pacienta i v čase vyhrazeném pro objednané pacienty.

Dostavit se k vyšetření včas.
Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání není dogmatem, na které vzniká nárok.

Předem se omluvit, osobně nebo telefonicky, pokud se na objednaný termín nemůže dostavit, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Informovat o zdravotním stavu ošetřujícího zdravotnického pracovníka pravdivě, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.

Oznámit změny osobních údajů, zdravotní pojišťovny, bydliště, telefonního čísla.

Zabezpečit si péči o nezletilé, kterým není zdravotní péče poskytována, pokud se s nimi na ošetření dostavil, a to po celou dobu poskytování zdravotní péče.

Čekání na vyšetření

Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku do konce ordinační a provozní doby. Ta je zveřejněna u vstupu do ordinace.
Při vstupu do čekárny se přihlásí v zařízení EVIPA svou kartou zdravotního pojištění, nebo jiným platným dokladem.
Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty.
Je zakázáno ničit a odnášet zařízení všech prostor zdravotního střediska.

Pořadí vyšetření

Vám po konzultaci s lékařem, sdělí zdravotní sestra, na základě dotazem zjištěných potíží. Pracovníci zdravotnického zařízeni se snaží čekací dobu minimalizovat. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase na který byli objednáni. Musíme však dbát na zdravotní stav pacientů a neodkladnou péči poskytnout přednostně.

Vyšetření

Probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Zdravotní služba je pacientovi poskytnuta pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce.

Úhrada služeb

Péči hrazenou ze zdravotního pojištění čerpá pacient na základě předložení průkazu zdravotního pojištění. Pokud neprokáže svou totožnost a platnost zdravotního pojištění, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout, případně může za poskytnuté služby požadovat úhradu v hotovosti. Výjimku tvoří případy nutné a neodkladné péče. Poskytujeme i služby, které nejsou z tohoto systému hrazeny. Jejich cenu sdělí lékař pacientovi před jejich poskytnutím.
Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb dle platného ceníku, který je na požádání k dispozici v ordinaci.

 

Důvodem k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi je závažné omezení práv ostatních pacientů, úmyslné a soustavné porušování navrženého léčebného postupu, opakovaná neomluvená absence, nerespektování pokynů zdravotnických pracovníků, nebo porušování vnitřního řádu. V tomto případě je kterýkoli zdravotnický pracovník oprávněn pacienta, případně jeho doprovod ze zdravotnického zařízení vykázat. U nezletilých osob odpovídají za plnění vnitřního řádu jejich zákonní zástupci.

Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.